GDPR - memorandum

Informační memorandum o zpracování osobních údajů v souvislosti s marketingovým souhlasem

 

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro naši společnost velice důležité. Proto klademe velkou váhu na jejich ochranu. Tímto bychom Vám rádi poskytli podrobné informace o tom, proč a pro jaké účely vaše osobní údaje zpracováváme, o právech, která v souvislosti s jejich zpracováním máte, ale i jiné informace, které pro Vás mohou být ve spojení se zpracováním Vašich osobních údajů důležité.

Rádi bychom Vás ujistili, že ve společnosti Sprint Trading s.r.o. dodržujeme přísná pravidla stanovující, kteří zaměstnanci mají k Vašim osobním údajům přístup a které osobní údaje je možné zpracovávat. Seznamte se prosím s níže uvedenými informacemi, které jsme pro Vás v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů připravili tak, aby byl pro Vás tento dokument co nejvýstižnější a maximálně užitečný.

V níže uvedených ustanoveních Vám poskytneme podrobné informace, které jsou podstatné proto, abyste správně pochopili význam udělení Vašeho marketingového souhlasu.

 

Informace o zpracování vašich osobních údajů

1. Správce osobních údajů

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

3. Účel zpracování osobních údajů

4. Kategorie shromažďovaných osobních údajů

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

6. Doba, po kterou budou vaše osobní údaje uchovávány

7. Práva subjektu údajů

 

 

1.    Správce osobních údajů

 

Správcem osobních údajů je takový subjekt, který sám nebo společně s jiným stanovuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů. Typicky se bude jednat o společnost, které své osobní údaje poskytujete.

Svůj souhlas udělujete společnosti:

-  SPRINT TRADING s.r.o., IČO: 25361040, sídlem: Reymontova 583/4, Hrabová, 720 00 Ostrava, vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 15077

 

 

2.    Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Společnost Sprint Trading s.r.o.ustanovila Pověřence pro ochranu údajů, který dohlíží na řádné zpracování osobních údajů (tzv. DPO).

Dle Vašich preferencí a možností nás můžete kontaktovat různými způsoby:

– e-mailem info@sprint-trading.cz

– písemně na adrese Sprint Trading s.r.o., Koksární 10, 702 00 Ostrava - Přívoz

S jakýmikoli dotazy souvisejícími se zpracováním Vašich údajů se můžete obrátit na Pověřence pro ochranu osobních údajů a uplatnit svá práva na ochranu svých osobních údajů, jak je popsáno níže.

 

3.    Účel zpracování osobních údajů

 

Účelem zpracování osobních údajů na základě Vašeho marketingového souhlasu je:

– nabízet produkty a služby poskytované ve společnosti Sprint Trading s.r.o. i prostřednictvím spolupracujících třetích stran;

– marketingové zpracování osobních údajů - zpracování osobních údajů, které předchází samotnému použití informací. Pod tím si můžete představit statistické a matematické analýzy s cílem získat vhled do chování klienta a odhadnout jeho budoucí chování či obchodní potenciál, dále profilování klienta, různé segmentace, reporting apod. Zpracování může být jak manuální, tak automatizované;

– provádět analýzu a profilování s cílem uzpůsobit nabídku služeb Vašim potřebám.

 

Právní základ takovéhoto zpracování osobních údajů tvoří souhlas, který jsme od Vás obdrželi.

Nabízet Vám můžeme zejména reklamní produkty a marketingové služby.

 

Ke komunikaci používáme:

– poštovní služby

– telefonické hovory

– SMS

– elektronickou poštu

– reklamní sdělení na internetových stránkách nebo aplikacích

 

 

4.    Kategorie shromažďovaných osobních údajů

 

V této části jsou popsány kategorie zpracovávaných osobních údajů včetně příkladů a účelů zpracování:

– Základní identifikační údaje

Vaše křestní jméno a příjmení a u podnikatele obchodní firmu, IČO a sídlo, abychom Vás správně identifikovali.

– Kontaktní údaje

Poštovní adresu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty, abychom s Vámi mohli komunikovat.

– Informace týkající se Vami požadovaných produktů

Ponecháváme si informace o zvoleném produktu a jeho specifikacích

 

Osobní údaje o Vás pocházejí z různých zdrojů.  Většinu osobních údajů nám poskytnete přímo Vy za účelem řádné identifikace Vás jako klienta v rámci sjednáných marketingových služeb. Část osobních údajů získáváme z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou např. veřejné seznamy a rejstříky, internetové aplikace a od spolupracujících třetích stran.

 

 

5.    Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

 

Garantem ochrany a řádného zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely je dle zákona správce těchto údajů. Správci mohou pro zpracování údajů využít zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je tedy každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo s pověřením či zmocněním správce  zpracovává osobní údaje. V těchto případech je smluvně i zákonem garantována stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu ze strany společnosti Sprint Trading s.r.o. Takové organizace zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy, kterou s námi mají uzavřenou a podle našich pokynů.

 

Vaše osobní údaje můžou být postoupeny následujícím kategoriím příjemců:

– Subjektům veřejné správy a státním orgánům, pokud to dovoluje zákon.

– Třetím stranám, které jsou zapojeny do probíhajících nebo potenciálních soudních řízení, nebo takovým třetím stranám, které nám pomáhají prosazovat nebo bránit naše zákonná práva. Informace můžeme sdílet například s našimi právními nebo jinými odbornými poradci.

– Společnosti Sprint Trading s.r.o. v rozsahu , v němž jste nám poskytli souhlas nebo kde nám to ukládá zákon.

 

 

6.    Doba, po kterou budou vaše osobní údaje uchovávány

 

Marketingový souhlas udělujete společnosti Sprint Trading s.r.o.  jen jednou a zůstává v platnosti a účinnosti po dobu trvání smluvního vztahu a následujících 5 let nebo do doby, než souhlas odvoláte.

V případě, že se naším klientem nestanete (tj. nebude založen smluvní vztah se společností Sprint Trading s.r.o.), bude Váš souhlas platit 5 let od jeho udělení. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný souhlas.

Když nakládáme s osobními údaji, uplatňujeme zásadu minimalizace, což znamená, že jakmile doba, po kterou máme povinnost uchovávat vaše osobní údaje, uplyne, dojde v našich databázích a informačních systémů k anonymizaci Vašich osobních údajů. Ve společnosti Sprint Trading s.r.o.  máme zavedena přísná interní pravidla pro ochranu soukromí, která zajišťují, že údaje nejsou uchovávána déle, než jsme k tomu oprávněni či povinni.

 

7.    Práva subjektu údajů

 

Máte vůči nám právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich změny, výmazy nebo omezení jejich zpracování a předávání.

Pro případ, kdy jsou Vaše údaje zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat v rozsahu, v němž byl udělen, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování v době platnosti před tímto odvoláním.

Dále máte právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu a mát právo převádět tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, jemuž byly osobní údaje poskytnuty, kladl překážky. Berte však prosím na vědomí, že takový jiný správce není povinen tyto údaje přijmout.

Jste oprávněni vznést námitku vůči zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu a automatizovanému zpracování. Marketingový souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat, a to u společnosti Sprint Trading s.r.o. Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah se společnosti Sprint Trading s.r.o. ani na využívání jejich produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný.

Souhlas můžete odvolat osobně na kterékoliv pobočce společnosti Sprint Trading s.r.o. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, a to ani na základě případně dříve udělených marketingových souhlasů nebo případných specifických marketingových souhlasů. Tyto případné další marketingové souhlasy tedy rovněž budeme považovat za odvolané.

Zjistíte-li nebo se budete domnívat, že Vaše osobní údaje i nadále zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromí nebo platnou legislativou, máte právo požadovat vysvětlení nebo máte právo podat stížnost k dohledovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poptávka

Zaujal Vás některý z produktů? To je skvělé. Vyplňte prosím níže uvedený formulář a následně Vás bude kontaktovat náš profesionálně vyškolený obchodní zástupce.

Nahoru